bobty综合体育

产品比较表

Descent Mk2i

Descent Mk2S

Descent G1
Descent G1 太阳能

Descent Mk2i

立即购买

Descent Mk2S

立即购买

Descent G1

立即购买

Descent G1 Solar

立即购买

*假设全天佩戴,并且每天至少在户外 50,000 照度的光线条件下照射 3 小时
**假设在 50,000 照度的光照条件下持续照射